تقویم اقتصادی چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹

دانستن شرایط کلی بازاهای مختلف در روزهای گوناگون برای سرمایه گداران و افراد عادی بسیار مهم می باشد، زیرا این اعداد معمولا به صورت مستقیم بر روی وضعیت زندگی افرا جامعه اثرگذاز می باشد، بنا براین در این قسمت تلاش شده است تا اعداد مربوط به پارامترهای اقتصادی به صورت کاملا مفید، ساده و کاربردی بیان شود تا با استفاده از آن تحلیل گران بتوانند تحلیل های (تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی ) دقیق تر و درست تری انجام دهند، همچنین این اعداد به ما کمک می کنند تا بتوانیم تحلیل هلی گذشته ی خودمان دا نیز بازنگری کنیم.

با توجه به مطالب گفته شده در قسمت فوق، در زیر اطلاعات مربوط به شاخص کل بورس تهران و شاخص هم وزن بورس تهران و تغییرات آن ها نسبت به روز کاری قبل ،همچنین قیمت و تغییرات قیمت نسبت به روز قبل دلار، سکه و بیت کوین آورده شده است.


واحد

مقدار

تغییرات روز

شاخص هموزن بورس تهران

واحد

422.080

% 0.58

شاخص کل بورس تهران

واحد

1.652.248

% 2.78

در جدول بالا تقویم اقتصادی چهارشنبه ۴ تیر۱۳۹۹ را مشاهده می نمایید.

سایت بورس اوراق بهادار تهران
کدال

تقویم اقتصادی سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹

دانستن شرایط کلی بازاهای مختلف در روزهای گوناگون برای سرمایه گداران و افراد عادی بسیار مهم می باشد، زیرا این اعداد معمولا به صورت مستقیم بر روی وضعیت زندگی افرا جامعه اثرگذاز می باشد، بنا براین در این قسمت تلاش شده است تا اعداد مربوط به پارامترهای اقتصادی به صورت کاملا مفید، ساده و کاربردی بیان شود تا با استفاده از آن تحلیل گران بتوانند تحلیل های (تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی ) دقیق تر و درست تری انجام دهند، همچنین این اعداد به ما کمک می کنند تا بتوانیم تحلیل هلی گذشته ی خودمان دا نیز بازنگری کنیم.

با توجه به مطالب گفته شده در قسمت فوق، در زیر اطلاعات مربوط به شاخص کل بورس تهران و شاخص هم وزن بورس تهران و تغییرات آن ها نسبت به روز کاری قبل ،همچنین قیمت و تغییرات قیمت نسبت به روز قبل دلار، سکه و بیت کوین آورده شده است.


واحد

مقدار

تغییرات روز

شاخص هموزن بورس تهران

واحد

422.080

% 0.58

شاخص کل بورس تهران

واحد

1.652.248

% 2.78

در جدول بالا تقویم اقتصادی سه شنبه ۳ تیر۱۳۹۹ را مشاهده می نمایید.

سایت بورس اوراق بهادار تهران
کدال

تقویم اقتصادی دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

دانستن شرایط کلی بازاهای مختلف در روزهای گوناگون برای سرمایه گداران و افراد عادی بسیار مهم می باشد، زیرا این اعداد معمولا به صورت مستقیم بر روی وضعیت زندگی افرا جامعه اثرگذاز می باشد، بنا براین در این قسمت تلاش شده است تا اعداد مربوط به پارامترهای اقتصادی به صورت کاملا مفید، ساده و کاربردی بیان شود تا با استفاده از آن تحلیل گران بتوانند تحلیل های (تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی ) دقیق تر و درست تری انجام دهند، همچنین این اعداد به ما کمک می کنند تا بتوانیم تحلیل هلی گذشته ی خودمان دا نیز بازنگری کنیم.

با توجه به مطالب گفته شده در قسمت فوق، در زیر اطلاعات مربوط به شاخص کل بورس تهران و شاخص هم وزن بورس تهران و تغییرات آن ها نسبت به روز کاری قبل ،همچنین قیمت و تغییرات قیمت نسبت به روز قبل دلار، سکه و بیت کوین آورده شده است.


واحد

مقدار

تغییرات روز

شاخص هموزن بورس تهران

واحد

422.080

% 0.58

شاخص کل بورس تهران

واحد

1.652.248

% 2.78

در جدول بالا تقویم اقتصادی دوشنبه ۲ تیر۱۳۹۹ را مشاهده می نمایید.

سایت بورس اوراق بهادار تهران
کدال

تقویم اقتصادی یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

دانستن شرایط کلی بازاهای مختلف در روزهای گوناگون برای سرمایه گداران و افراد عادی بسیار مهم می باشد، زیرا این اعداد معمولا به صورت مستقیم بر روی وضعیت زندگی افرا جامعه اثرگذاز می باشد، بنا براین در این قسمت تلاش شده است تا اعداد مربوط به پارامترهای اقتصادی به صورت کاملا مفید، ساده و کاربردی بیان شود تا با استفاده از آن تحلیل گران بتوانند تحلیل های (تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی ) دقیق تر و درست تری انجام دهند، همچنین این اعداد به ما کمک می کنند تا بتوانیم تحلیل هلی گذشته ی خودمان دا نیز بازنگری کنیم.

با توجه به مطالب گفته شده در قسمت فوق، در زیر اطلاعات مربوط به شاخص کل بورس تهران و شاخص هم وزن بورس تهران و تغییرات آن ها نسبت به روز کاری قبل ،همچنین قیمت و تغییرات قیمت نسبت به روز قبل دلار، سکه و بیت کوین آورده شده است.


واحد

مقدار

تغییرات روز

شاخص هموزن بورس تهران

واحد

422.080

% 0.58

شاخص کل بورس تهران

واحد

1.652.248

% 2.78

در جدول بالا تقویم اقتصادی یکشنبه ۱ تیر۱۳۹۹ را مشاهده می نمایید.

سایت بورس اوراق بهادار تهران
کدال